Algemene Leden Vergadering

Tenminste 1x per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de ALV zal er over verschillende onderwerpen met de leden worden gesproken en afspraken gemaakt. Ook zijn er een aantal vaste onderwerpen, zoals ingekomen stukken, verslag penningmeester, kascommissie en wedstrijdzaken, verkiezing van nieuwe bestuursleden, etc. Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt kan er over een onderwerp worden gestemd.

Leden kunnen ook onderwerpen voor de ALV aandragen waarvan zij denken dat deze in de vergadering moeten worden besproken. Deze moeten dan wel schriftelijk en minstens 7 dagen voorafgaande aan de ALV worden ingediend.

Een goede (lees grote) opkomst tijdens de ALV is erg belangrijk voor een goed functionerende vereniging. We hopen dus ook dat je aanwezig zult zijn bij de eerstvolgende ALV. De datum hiervan vind je in de BVL Kalender en in de aankondigingen op deze website. Ook zal er een e-mail worden verstuurd om je te attenderen.

Ook kan er tussentijds een Buitengewone ALV (BALV) worden uitgeroepen als urgente belangrijke zaken te bespreken zijn.